Fareed Zakaria reacts to Ukraine president's plan for his show

#FAREED #ZAKARIA #REACTS #UKRAINE #PRESIDENT